Chăm sóc xe

  • Các bước bảo dưỡng ô tô đúng cách

    2015-04-05 11:37:09

    Bảo dững xe ô tô dúng cách, đúng đinh kỳ giúp cho cho chiếc xe của bạn luân đạt yêu kỹ thuật tốt nhất, vận hành an toàn, tinh cậy. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng trong việc sử dụng xe tiết kiệm nhiên liệu nhất.